Bệnh thiếu máu và cách điều trị bệnh thiếu máu

 Thi?u máu là m?t tình tr?ng phát tri?n khi máu c?a b?n không ch?a các t? bào máu d? d? s?c kh?e. Các t? bào này là v?n chuy?n chính c?a oxy d?n các co quan trong co th? c?a b?n. Các tri?u ch?ng c?a b?nh thi?u máu – nhu m?t m?i – x?y ra vì các co quan c?a b?n không nh?n du?c d? oxy

Tác dụng của Nấm Linh Chi và cách sử dụng hiệu quả

N?m linh chi là v? thu?c quý t? thiên nhiên dã du?c s? d?ng t? hàng ngàn nam nay trong b?i b? s?c kh?e và h? tr? ch?a b?nh. Ngày nay, n?m linh chi ngày càng du?c s? d?ng r?ng rãi ? nhi?u noi trên th? gi?i và tr? thành d? tài h?p d?n cho nghiên c?u và ?ng d?ng trong linh v?c y h?c và c? làm d?p.

Hạt đười ươi rất tốt cho sức khỏe của bạn

H?t uoi có 1 s? tên g?i khác là h?t du?i uoi, h?t lu?i uoi. Danh pháp khoa h?c là Scaphium macropodum. Loài này thu?c chi Uoi, h? Trôm - Sterculiaceae . Trong sách y h?c c? truy?n còn có tên là Ð?i h?i t?, Ð?i d?ng qu?, An nam t?, H? d?i phát, bàng d?i h?i, malva nut, pang da hai.

Công dụng của hạt đười ươi như thế nào

H?t du?i uoi có v? ng?t, nh?t, tính hàn, dân gian hay dùng nh?m thanh ph? nhi?t, l?i y?u h?u, thanh tru?ng thông ti?n, gi?i d?c. Ch?a các b?nh nhi?t, nóng chung s?t âm, ho khan, dau h?ng, nh?c rang, dau m?t d?, lao thuong th? huy?t, d?i ti?n ra máu, máu nóng m?n l?, ch?y máu cam, tr? gai c?t s?ng ... 

Phụ nữ mang thai có nên sử dụng hạt methi hay không

H?t methi có t?t cho ph? n? mang thai? - Giai do?n mang thai là th?i k? r?t quan tr?ng, m?i tác nhân, y?u t? môi tru?ng, ch? d? dinh du?ng d?u ?nh hu?ng tr?c ti?p d?n s? phát tri?n c?a thai nhi và s?c kh?e cho bà m?. Chính vì v?y, vi?c l?a ch?n ch? d? dinh du?ng, phuong pháp cham sóc t?t cho c? m? và bé là v?n d? du?c d?t lên hàng d?u.