Bệnh gout

B?nh gout có d?c trung là viêm, sung, nóng, t?y d?, dau ? kh?p. Thu?ng g?p nh?t là kh?p ngón chân, c? chân, g?i, kh?p bàn tay. N?u di?u tr? không dúng ho?c không du?c di?u tr?, b?nh gout s? ti?n tri?n d?n viêm kh?p mãn tính, d?n d?n bi?n d?ng, h?y ho?i kh?p. M?t s? tru?ng h?p có th? b? s?i th?n ho?c n?ng hon n?a là suy th?n, th?m chí t? vong.

Viêm đại tràng mãn tính

Viêm d?i tràng mãn tính là m?t trong nh?ng b?nh lý du?ng tiêu hoá thu?ng g?p ? nhi?u nu?c dang phát tri?n, trong dó có nu?c ta. ? Vi?t Nam, s? ngu?i b? viêm d?i tràng mãn tính khá cao, kho?ng 20% dân s? và dang có xu hu?ng gia tang.

Rối loạn tiêu hóa do uống bia

Nh?ng ngu?i u?ng bia lâu nam, sau m?i cu?c nh?u thu?ng g?p nh?ng tri?u ch?ng nhu: dau b?ng, chu?ng b?ng, r?i lo?n tiêu hóa (di ngoài, di d?c, di l?ng) vào sáng hôm sau. Ðó là tình tr?ng r?i lo?n tiêu hóa do bia ru?u, hay còn g?i là h?i ch?ng ru?t kích thích (IBS).

Bệnh táo bón

Táo bón là b?nh v? tiêu hóa thu?ng g?p, d?c bi?t v?i ngu?i cao tu?i thì nguy co càng cao và n?ng. Ngu?i du?c xem là b? táo bón khi quá 3 ngày chua di ho?c di ngoài du?i 3 l?n trong m?t tu?n, có th? có t?ng con dau qu?n b?ng, phân r?n hay vón c?c, m?i khi di ngoài ph?i r?n m?nh.

Bệnh trĩ

Tri là b?nh r?t ph? bi?n (25% dân s?), d?ng d?u trong các b?nh lý vùng h?u môn. B?nh tri là s? dãn quá m?c c?a m?t hay nhi?u tinh m?ch thu?c h? th?ng tinh m?ch tri trên ho?c tinh m?ch tri du?i hay c? hai gây nên tri n?i, tri ngo?i hay tri h?n h?p.

Đại lý hạt Methi

H?t methi ngày nay là m?t trong nh?ng th?o du?c du?c WHO và nhi?u qu?c gia trên th? gi?i công nh?n là có ho?t tính giúp h? du?ng huy?t trong máu , dã du?c th? nghi?m cho c? ngu?i và d?ng v?t.

Chữa bệnh táo bón trẻ em

Do an u?ng, v?n d?ng chua h?p lý: Ch? d? an không cân b?ng, thi?u ch?t xo; v?a d?i ch? d? an (s?a m? chuy?n sang s?a bò, th?c an m?m sang th?c an c?ng); do tr? u?ng không d? nu?c; tr? t? nín khi có c?m giác d?i ti?n vì s? dau, do ham choi, s? ch? l?; dôi khi sau m?t stress nhu: b?nh t?t, d?i ch? ?, chuy?n tru?ng, chuy?n l?p, tr? cung b? táo bón.

Hướng dẫn sử dụng hạt Chia

Cho kho?ng 10g (1 mu?ng canh) h?t Chia vào nu?c ho?c nu?c trái cây (nhu cam, chanh hay s?a d?u nành), th?nh tho?ng l?i khu?y d? tránh CHIA b? vón c?c. Ch? kho?ng 10 phút r?i u?ng, lúc này h?t Chia dã n? có l?p gel quanh h?t.

Bí quyết sở hữu mái tóc đẹp từ hạt methi ấn độ

Là ph? n? du?c s? h?u mái tóc d?p, suôn mu?t và bóng kho? là di?u ai cung mo u?c, nhung không ph?i ai cung có di?m phúc nhu v?y mà da ph?n ngày nay vì d?u g?i hay nhu?m, u?n, du?i dã làm t?n thuong mái t?c khá nhi?u, v?y làm th? nào d? có mái tóc d?p, ch?c kho? bây gi?.