Phương pháp tự nhiên làm tăng kích cở vòng ngực với hạt methi

Vòng 1 c?a ph? n? là di?m h?p d?n nh?t d?i v?i dàn ông, vì th? du?c s? h?u m?t khuôn ng?c d?p, h?p d?n là ni?m mo u?c , t? hào c?a da s? ch? em nhung không ph?i ai cung du?c tr?i cho ân hu? này có nhi?u ch? em v?i hình dáng "tru?c sau nhu m?t” và h? luôn dau kh? tìm m?i cách d? cho nó l?n hon.

Bí quyết điều trị rối loạn kinh nguyệt từ hạt methi

Ð?u d?n m?i tháng kinh nguy?t ph? n? s? d?n 1 l?n, n?u quá s?m, ho?c quá mu?n, quá nhi?u ho?c quá ít thì g?i là r?i lo?n kinh nguy?t. Có th? quá ch? quan mà b?n n? không d? ý, có nhi?u b?n không th?y kinh thì l?i tu?ng kho?, không ph?i ch?u do, nhung b?n có bi?t chúng r?t có h?i cho chúng ta, n?u không ki?m tra và ch?a tr? k?p th?i s? d?n d?n vô sinh, u nan bu?n tr?ng và r?t nhi?u hu? lu? khác.

Hạt methi Ấn Độ (Trigonella faenum graecum L)

Hạt Methi là gia vị không thể thiếu trong món ăn hàng ngày của người Ấn Độ và các bà nội trợ Việt Nam với tên gọi bột cari và giờ đây được trồng nhiều nơi trên thế giới trồng để làm rau, thuốc hổ trợ chữa bệnh.

NASULIN-Thảo dược Methi

NASULIN - là tên g?i khác c?a Th?o Du?c Methi ?n Ð? hay h?t methi: Th?o du?c s? 1 th? gi?i v? ch?a b?nh ti?u du?ng, ?n d?nh du?ng huy?t. Th?o du?c Methi ?n Ð? (NASULIN) là s?n ph?m dã du?c T? Ch?c Y T? Th? Gi?i WHO công nh?n có ho?t tính giúp h? lu?ng du?ng trong máu r?t t?t và Co quan qu?n lý Du?c Ph?m và Th?c Ph?m M? FDA công nh?n là th?o du?c có d? an toàn cao.

Hạt Methi giá rẻ

H?t methi ngày nay r?t du?c ua chu?ng khi dùng nó làm th?c ph?m ch?c nang d? h? tr? di?u tr? b?nh ti?u du?ng nhung làm th? nào d? ti?t ki?m chi phí khi mua h?t methi, nh?t là d?i v?i b?nh nhân không có di?u ki?n kinh t?.

Hướng dẫn cách dùng hạt Methi

H?t Methi giúp an ngon mi?ng du?i d?ng trà du?c (có th? thêm m?t o­ng khi u?ng). Theo các nghiên c?u h?t Methi du?c s? d?ng t? lâu d?i d? làm th?c ph?m và không gây ra nh?ng ph?n ?ng d?c h?i nào.

Cách phân biệt hạt Methi thật-giả

Ngu?i tiêu dùng t?i th? tru?ng Vi?t Nam hi?n dang b? nhi?u thông tin v? h?t Methi - Th?o du?c Methi ?n Ð?. Th?c ra có r?t nhi?u lo?i h?t Methi khác nhau và không ph?i lo?i nào cung du?c dùng cho m?c dích h? tr? di?u tr? b?nh ti?u du?ng. Có th? phân lo?i Methi thành 3 nhóm co b?n nhu sau: