Hướng dẫn ăn uống trị bệnh táo bón

Theo k?t qu? nghiên c?u , ch?t xo trong th?c ph?m làm kh?i lu?ng phân có xu hu?ng gia tang so v?i bình thu?ng dáng k? s? kích thích sinh du?ng du?ng ru?t , l?i có kh? nang b?o luu th?y ph?n , tránh phân quá khô. Ngu?i b? táo bón nên thay d?i ch? d? an , nên an nhi?u rau ch?a nhi?u ch?t xo, d? tr? táo bón nhanh kh?i.

Chữa bệnh táo bón bằng thuốc nam

Theo y h?c c? truy?n nh?ng bài thu?c sau, có công d?ng ch?a b?nh táo bón khá hi?u qu? nhu: V?ng den: là th?c ph?m ch?a nhi?u ch?t d?u, protein, các ch?t cholin, phytin và nhi?u ch?t xo… cách dùng v?ng den 40-50 sao vàng r?i tr?n v?i 30 gam m?t ong an vài l?n trong ngày. Có th? dùng vài ngày.

Gãy, rụng tóc

M?i khi g?i d?u, ch?i tóc, chúng ta thu?ng th?y tóc gãy và r?ng, d?c bi?t là ? ph? n?. Ð?ng lo hãy cùng chúng tôi tìm hi?u nguyên nhân và cách di?u tr? nhé!

Thừa cân, béo phì

Theo t? ch?c Y t? th? gi?i thì béo phì hay th?a cân là tình tr?ng tích luy m? (ch?t béo) quá m?c và không bình thu?ng t?i m?t vùng co th? hay toàn thân, làm ?nh hu?ng d?n tình tr?ng s?c kh?e.

Bệnh tiểu đường (đái tháo đường)

B?nh ti?u du?ng (dái tháo du?ng) là m?t trong nh?ng can b?nh ph? bi?n và nguy hi?m. Ðây là m?t b?nh r?i lo?n chuy?n hóa ch?t du?ng trong co th? x?y ra khi co th? không th? s?n xu?t d? ho?c không s? d?ng hi?u qu? insuslin.

Cholesterol cao - Mỡ máu cao

Ngu?i b? b?nh cholesterol cao (cao m? máu) là ngu?i có nguy co b? m? dóng, bám phía trong m?ch máu. M? có b?n thành ph?n, trong dó ngu?i ta th?y hai thành ph?n tryglycerid (cung là m?) và cholesterol (HDL, LDL) là nguyên nhân ch? y?u gây nên b?nh.

Thông tin dinh dưỡng hạt Chia Úc

H?t Chia Úc có giá tr? dinh du?ng vu?t tr?i so v?i cây tr?ng khác và các ngu?n h?i s?n ch?a Omega 3 - axit béo thi?t y?u. Hàm lu?ng Natri th?p, hàm lu?ng protein cao, ch?t béo, ch?t xo và ch?t ch?ng oxy hóa, tinh b?t ít hon h?u h?t các lo?i ngu c?c khác, nó có giá tr? nhu m?t ngu?n nang lu?ng lý tu?ng cho d? b?n th? thao, làm mu?t tóc, d?p da và bây gi? du?c g?i là "siêu th?c ph?m"

Bệnh cao huyết áp

Cao huy?t áp là m?t r?i lo?n tim m?ch khi mà huy?t áp t?i da l?n hon 140 mmHg ho?c huy?t áp t?i thi?u l?n hon ho?c b?ng 90 mmHg tr? lên. B?nh có th? làm tang nguy co các b?nh v? tim và d?t qu?. Cao huy?t áp hình thành khi s?c c?n luu thông máu trong h? tim m?ch quá cao, d?n d?n làm tang l?c ép c?a máu lên thành m?ch máu.

7 cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

Không ai hon chính chúng ta c?n t? trang b? ki?n th?c d? b?o v? s?c kh?e chính mình và ngu?i thân. V?i ngu?i b? b?nh, vi?c t? trang b? ki?n th?c s? giúp h? t? cham sóc b?n thân; có nh?ng hi?u bi?t v? b?nh s? giúp h? t? tin hon, ki?m soát và thích ?ng t?t hon v?i can b?nh c?a mình.