Hạt CHIA giúp giảm cân hiệu quả và an toàn cho sức khỏe

S? ngu?i b? th?a cân ho?c th?m chí là b? béo phì t?i Vi?t Nam trong nh?ng nam g?n dây có d?u hi?u tang lên, kéo theo phong trào u?ng thu?c gi?m cân, gi?m béo n? r? tuy nhiên các lo?i thu?c gi?m cân bao gi? cung gây tác d?ng ph? nhu s?c kh?e ki?t qu?, tiêu ch?y, gi?m trí nh?. M?t s? ngu?i an u?ng l?m d?ng ch?t chua d? gi?m cân nhanh nhung l?i gây h?i d?n d? dày. Chính vì v?y h?t CHIA (siêu th?c ph?m nay dã có m?t t?i Vi?t Nam) là s? l?a ch?n sáng su?t c?a b?n.

Công dụng Thảo dược Methi Ấn Độ Nasulin

Th?o du?c Methi ?n Ð? Nasulin là m?t lo?i h?t Methi d?c bi?t du?c xem nhu là m?t lo?i "insulin t? nhiên" do Công ty CP Th?o Du?c Th? Gi?i nh?p kh?u và tiên phong d?u tiên t?i Vi?t Nam vào nam 2010.

Hạt Chia Úc nguồn thực phẩm dinh dưỡng của thế giới

H?t Chia hay còn g?i là Salvia là th?c ph?m ch?a nhi?u ch?t dinh du?ng hi?m có trong th? gi?i th?c ph?m, d?c bi?t là nh?ng vi ch?t mà chúng ta khó có th? b? sung du?c b?ng thu?c b? nhu: Ð?m ch?t lu?ng cao nhung không ch?a cholesterol; Các lo?i khoáng ch?t ( Ph?t pho, Canxi, S?t,..); Ch?t xo G?p 3,5 l?n Ch?t xo so v?i y?n m?ch; Omega-3-6-9 (g?p 8 l?n cá h?i); Ch?t ch?ng Oxy hóa ngang b?ng v?i qu? Bluberries,..

Viêm đại tràng mãn tính

Viêm d?i tràng mãn tính là m?t trong nh?ng b?nh lý du?ng tiêu hoá thu?ng g?p ? nhi?u nu?c dang phát tri?n, trong dó có nu?c ta. ? Vi?t Nam, s? ngu?i b? viêm d?i tràng mãn tính khá cao, kho?ng 20% dân s? và dang có xu hu?ng gia tang.