Trị bệnh táo bón

Theo nhu nghiên c?u c?a y khoa, n?u b?n di tiêu m?i tu?n du?i 3 l?n ho?c tu?n m?i di m?t l?n, m?i l?n di r?t khó khan, dau rát khó ch?u và có khi ch?y máu… nguyên nhân là do s? di chuy?n phân ch?m trong tr?c tràng.

Chữa bệnh táo bón

Táo bón là m?t trong các tri?u ch?ng c?a b?nh du?ng ru?t, b?nh tri, nhung thu?ng là do r?i lo?n ch?c nang ru?t, ch?ng b?nh này thu?ng g?p ? ph? n? nhi?u hon nam gi?i, d?c bi?t là dân van phòng do thu?ng xuyên ng?i 1 ch?, stress, ít v?n d?ng t?p th? d?c…

Những thực phẩm chữa táo bón công hiệu

Táo bón do nhi?u nguyên nhân nhu tràng v? táo nhi?t , co th? suy nhu?c , khí huy?t không t?t , kh?u ph?n an ít rau , ít ch?t xo , nhu d?ng ru?t kém , do viêm ru?t già co th?t , ít Ch? chung các sinh v?t.

Thức ăn trị táo bón sau sinh tốt cho mẹ

Ða ph?n ph? n? sau khi sinh thu?ng b? táo bón. Ch? em thu?ng có bi?u hi?n âm hu ho? vu?ng: s?c m?t không tuoi nhu?n , hanh vàng , da khô , mi?ng nh?t , rêu lu?i m?ng , m?ch lý không bình thu?ng.

Cho trẻ bú sữa thế nào để tránh bị táo bón

Con gái tôi hi?n dang 2 tháng tu?i , cháu bú m? g?n nhu không có m?t s? h?n ch? hay m?t tru?ng h?p ngo?i l? nào c?. L?n tru?c di khám thì các bác si nói d? ký , nhung sao cháu l?i b? táo bón quá ( 3-4 ngày m?i di m?t l?n , phân m?m ). Xin h?i tôi ph?i an u?ng ra sao d? cháu di v? sinh thu?ng hon và có d? s?a cho con bú? – thanh bình ( Ð?ng Nai ).

Chữa bệnh táo bón bằng đông Y

B?nh táo bón hi?n nay tr? nên khá ph? bi?n, b?nh táo bón là tình tr?ng phân c?ng, di d?i ti?n khó khan. Du?i dây là m?t s? cách ch?a b?nh táo bón b?ng phuong pháp dông y hi?u qu?.