Thảo dược Methi Ấn Độ

Th?o du?c methi ?n d? còn có tên g?i khác là h?t methi ?n d?, th?o du?c này dã du?c WHO công nh?n là th?o du?c có tính nang làm h? du?ng huy?t trong máu ? b?nh nhân ti?u du?ng và hi?n nay du?c da s? b?nh nhân ? m?t s? nu?c trên th? gi?i k? c? Vi?t Nam d?u công nh?n là th?o du?c h? tr? di?u tr? b?nh ti?u du?ng hàng d?u th? gi?i hi?n nay.

Trà Celery

Hi?n nay các b?nh v? kh?p (b?nh gout, viêm kh?p, thoái hóa kh?p, ...) là m?t b?nh r?t ph? bi?n và s? lu?ng ngu?i b? b?nh v? kh?p d?ng th? 2 trên th? gi?i ch? sau b?nh tim. Ngu?i m?c b?nh kh?p thu?ng b? dau nh?c, khó khan trong c? d?ng ? các vùng ngón tay, c? tay, ... và có kh? nang b? tàn ph? do bi?n ch?ng n?ng c?a b?nh kh?p.

Bột Methi Ấn Độ

B?t methi ?n d? là h?t methi dã du?c xây thành b?t, n?u quý v? không thích dùng s?n ph?m này ? dàng h?t thì dây là l?a ch?n h?p lý và an toàn. Quý v? có nhu c?u mua b?t methi ?n d? d? s? d?ng thì nhanh tay g?i ngay d?n cho công ty methi, chúng tôi t? hào là d?i lý bán b?t methi ?n d? r?t có uy tín và dáng tin c?y trên th? tru?ng hi?n nay ngoài ra chi phí vô cùng c?nh tranh và nhi?u quy?n l?i d?c bi?t khác.

Thịt kangaroo

Kangaroo (hay còn g?i là chu?t túi) là m?t lo?i d?ng v?t ch? có ? Australia và là bi?u tu?ng c?a d?t nu?c Australia. Tuy nhiên T? ch?c Hòa bình Xanh dã kêu g?i m?i ngu?i an nhi?u th?t Kangaroo hon d? gi?m lu?ng khí th?i carbon dioxide.

Mẹo trị quầng thâm dưới mắt bằng hạt methi ấn độ

Qu?ng thâm du?i m?t do nhi?u can nguyên trong dó bao g?m c? di truy?n làm ?nh hu?ng d?n s?c t? ho?c làm ?nh hu?ng d?n mao m?ch d? làm suy y?u làn da. Can nguyên cung có kh? nang do s? d?ng các bi?n pháp tránh thai không theo hu?ng d?n c?a bác s? , ánh n?ng aìc vàng.

Điều trị rối loạn tiêu hoá với hạt methi ấn độ

B?nh r?i lo?n tiêu hóa dù m?c ph?i ? m?c d? b?nh kinh niên hay không d?u khi?n cho Ngu?i dau y?u r?t m?t m?i và th?m chí g?y còm , xanh xao. Ð? c? thi?n b?nh , Ngu?i dau y?u có th? v?n d?ng m?t s? cách di?u tr? r?i lo?n tiêu hóa don gi?n hay thay d?i thói quen sinh ho?t…